INTEGRITETSPOLICY

Foten behandlar dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Vi är öppna med hur och varför vi behandlar personuppgifter och vill i denna policy ge dig insyn i vår hantering.

Vem är ansvarig för personuppgifter i Foten?

Foten i Tranås AB, 556662-7724, är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling.

Om du vill skriva brev till Foten så är adressen: Foten i Tranås AB, Storgatan 27, 573 32 Tranås
Det går även bra att maila Foten på info@foten.se.

Vems personuppgifter behandlar Foten?

Foten behandlar främst uppgifter om följande kategorier av personer; kunder som har handlat mot faktura eller har genomfört analys (inläggskunder), medlemmar i någon av våra kundklubbar och om du är en juridisk person – hanterar vi även personuppgifter om fysiska personer som representerar ditt företag (t ex kontaktperson, beställare, inköpare, annat).

I samtliga fall har du själv lämnat uppgifterna till oss.

Vilka personuppgifter behandlas?

Faktureringskunder; namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer, är exempel på kontaktuppgifter som kan komma att behandlas.

Inläggskunder; utöver ovanstående behandlas även information rörande personens fysiska hälsa som är relaterat till de behov som behövs för att producera ortopediska inlägg och för fortsatt service, support & uppföljning samt ev. efterföljande beställningar

Den informationen används för att bearbeta dina förfrågningar eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt. Vi behandlar även relevanta uppgifter om dina ärenden/transaktioner med Foten (t ex information om köp).

Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften, vilka redogörs för nedan.

Varför behandlas personuppgifterna?

I detta avsnitt redogör vi varför vi behandlar personuppgifter och på vilken grund.

– För att administrera och utföra olika affärshändelser/transaktioner med dig.Främst i samband med att du väljer att köpa någon av våra produkter (någon av våra tjänster).

Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund eller för att utföra åtgärder innan ett eventuellt avtal ingås men även detta är ett av Fotens berättigade intressen.

– För att handlägga, följa upp och analysera garantiärenden, reklamationer, krav samt ortopedisk uppföljning på kundens begäran.Om du inte är nöjd med våra produkter eller tjänster så hanterar vi din reklamation, krav eller garantiärenden. För att vi skall kunna leverera så bra produkter och tjänster som möjligt och förbättra vår reklamationshantering kan vi även behöva följa upp och analysera informationen. Ortopedisk information är central i vår verksamhet. Foten har ett ansvar att över lång tid kunna tillhandahålla löpande uppföljning och ortopedisk hjälp som grundar sig på den anamnes/analys samt tillverkning av inlägg som har beställts av kunden.

Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund, vi måste också uppfylla rättsliga förpliktelser (t ex konsumenträtt & produktansvar) och detta är även ett av Fotens berättigade intressen.

– För att fullgöra olika skyldigheter som är reglerade i lag, förordning eller föreskriftFoten har flera olika åtaganden och regelbördan och komplexiteten ökar över tid. Bl. a. måste vi fullgöra vår bokföringsplikt och redovisningsåtaganden, åtaganden som följer av konsumenträtt, regler om penningtvätt, mm.

Grunden för vår behandling i dessa avseenden är helt enkelt att fullgöra rättsliga förpliktelser.

– För marknadsföring
Vi vill kunna hålla dig uppdaterad på vårt utbud och våra erbjudanden förutsatt att du inte invänt mot behandlingen.

Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom Fotens berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats.

– För att följa upp och analysera vår verksamhet eller tillvarata våra rättigheter
Utveckla vår verksamhet – för att utveckla vår affärsverksamhet, vårt utbud och våra kunderbjudanden, IT-system och andra redskap i syfte att ständigt förbättra oss och höja säkerhet, kvalitet och effektivitet så analyserar vi t ex processer, arbetssätt, kundanalyser, benchmarking, support och tester.

Historik – analysera och följa upp vår historik avseende de tjänster och produkter som Foten levererat.

Grunden för vår behandling av alla ovan åtgärder ryms inom Fotens berättigade intresse.

Hur behandlas och lagras personuppgifterna?

Vi lagrar regelmässigt personuppgifter i våra olika system. Hur länge uppgifterna sparas är avhängigt av för vilket ändamål de samlats in och vilken typ av uppgifter det gäller. Vi lagrar inte informationen längre än vad vid har rätt till enligt dataskyddslagstiftning, annan relevant lagstiftning, regler och riktlinjer från olika myndigheter eller rekommendationer från branschorgan. För att ge en övergripande uppfattning så sparar vi t ex uppgifter när du köpt våra produkter eller tjänster, så länge kundförhållandet består och ibland längre för att fullgöra rättsliga förpliktelser i lag eller avtal.

Uppgifter till grund för fakturering sparas i 7 år pga BFL.

Uppgifter om hälsa som grund för tillverkning av ortopediska inlägg sparas i 15 år.

Om du har lämnat uttryckligt samtycke så sparas uppgifter under den tid vi hanterar dem för ändamålet som du har samtyckt till.

Foten kan komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid vi har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

I de fall uppgifterna samlats in från tredjeman för att användas för direktmarknadsföring så sparas uppgifterna inte längre än Foten har rätt till det och där klara regler eller riktlinjer saknas raderas uppgifterna inom ett kalenderkvartal.

Vem kan få del av personuppgifter?

Foten kan i vissa fall även dela personuppgifter med ytterligare kategorier av mottagare, främst våra samarbetspartners eller myndighet. Detta gäller t ex garantiärenden men det förekommer att även att andra för ändamålet relevanta uppgifter utlämnas (t ex kontaktinfo).

Myndigheter kan komma att få del av information för att det är nödvändigt eller för att de har rätt till informationen. Foten använder ofta externa leverantörer för olika ändamål, t ex datalagring eller annan datahantering, distribution av varor eller information, tryck, marknadsföring eller analyser. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och Foten ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har relevanta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.

Som huvudregel behandlas dina personuppgifter endast inom EES. I de fall informationen behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vilka rättigheter har den som är registrerad när Foten behandlar dina uppgifter?

Du som registrerad har alltid rätt att begära att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om dig som person. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, begränsas eller raderas. Du kan även rikta en invändning mot behandlingen och om du har lämnat ett samtycke till viss behandling kan du när som helst återkalla samtycket. Du har även rätten att begära dataportabilitet, d v s att kunna flytta med dig uppgifterna. Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta Foten. Våra kontaktuppgifter framgår ovan. Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndighet med klagomål. I Sverige vänder du dig till Datainspektionen.

Denna integritetspolicy fastställdes av Foten  25 maj 2018

BESÖKARIDENTIFIERING – COOKIES OCH LOGGAR

På webbplatsen Foten.se används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

När du besöker vår hemsida får du information om vilka olika cookies vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa, detta i form av en pop-up. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats.

Cookies för anslutningskontroll “Session cookies” har som syfte att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En “session cookie” innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. “Session cookies” används för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, t ex språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats.

T ex:

  • Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
  • Vilka söktermer som används
  • Vilka undersidor som besöks mest frekvent

Vi samlar in statistisk över användningen och beteende på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.